הכנסות מדמי שכירות
מדירות מגורים ומנכסים מניבים

הכנסות מנכסים מניבים בארץ

המס שיחול מהשכרת משרדים, מבני תעשיה, חנויות וכד' הוא לפי שיעור המס השולי של המשכיר על הרווחים מהשכרת הנכס.

ההכנסה היא שלא מיגיעה אישית, ומדרגת המס הראשונה היא 31% למי שלא מלאו לו בשנת המס שישים שנה, גם אם זו הכנסתו היחידה.

ניתן לנכות הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה כולל פחת.

הכנסות מדמי שכירות דירות למגורים בארץ

קיימים 3 מסלולי מיסוי שנקבעו לעניין השכרת דירות למגורים בארץ, הנותנים הקלות או פטור מלא מתשלום המס:

  • פטור ממס;
  • מס מופחת של 10%;
  • חיוב במס לפי מדרגות מס.

פטור ממס

תקרת הפטור ממס בשנת 2019 עמדה על 5,090 לחודש. אולם נקבע כי במידה שההכנסה מדמי השכירות עולה על תקרת הפטור ממס, אזי ירד סכום הפטור עד שיעמוד על אפס.

כך, במידה שההכנסה מדמי שכירות עולה על כפל הפטור ועומדת על סך של 10,180 לא יינתן פטור כלל, והמשכיר לא יוכל להנות ממסלול הפטור.

תנאי למתן הפטור הוא כי הדירה מצויה בישראל, והיא מיועדת לפי טיבה לשמש למגורים, למעט דירה הרשומה או שיש לרשמה בפנקסים שחייבים לנהל לגבי הכנסת המשכיר מעסק.

תנאי נוסף הוא כי המשכיר הינו יחיד, והשוכר הינו יחיד. ניתן גם להשכיר לחבר בני אדם שקבע נציב מס הכנסה, העוסקים במתן דיור לזכאים שקבע משרד הבינוי והשיכון לקליטת עליה לבריאות או לסעד.

בנוסף, על הדירה לשמש למגורים בלבד. נדרש כי למשכיר יהיה מסמך בחתימת ידו של השוכר המאשר כי הדירה משמשת לו למגורים בלבד.

מס מופחת של 10%

ניתן לשלם מס מופחת בשיעור של 10% בשל הכנסה מהשכרת דירה המשמשת למגורים בישראל.

גם כאן, התנאי הוא כי המשכיר הינו יחיד, וההכנסה מדמי שכירות אינה הכנסה מעסק.
לא ניתן לנכות פחת בשל הדירה, או הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה מדמי השכירות

חיוב במס לפי מדרגות מס

במסלול זה יחול שיעור המס השולי של המשכיר על הרווחים מהשכרת הנכס.

במקרה זה, ההכנסה תסווג ככזו שלא מיגיעה אישית, ומדרגת המס הראשונה היא 31% למי שלא מלאו לו בשנת המס שישים שנה, גם אם זו הכנסתו היחידה.
במסלול זה ניתן לנכות הוצאות בייצור ההכנסה.

הכנסות מדמי שכירות מחוץ לישראל

קיימים 2 מסלולי מיסוי שנקבעו לעניין הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל, הנותנים הקלות מתשלום המס:

  1. מס מופחת של 15%.
  2. חיוב במס לפי מדרגות מס.

מס מופחת של 15%

יחיד תושב ישראל שהיתה לו הכנסה בשנת המס הכנסה מדמי שכירות מחוץ לישראל, רשאי לשלם עליה מס בשיעור של 15%.

מי שבחר לשלם מס לפי מסלול זה אינו זכאי לנכות הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה מדמי שכירות למעט פחת וכן אינו זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה או מהמס החל עליה. לפי מסלול זה לא ניתן לקבל זיכוי בשל מס ששולם בחו"ל בגין הכנסה זו.

חיוב במס לפי מדרגות מס

במסלול זה יחול שיעור המס השולי של המשכיר על הרווחים מהשכרת הנכס.
ההכנסה תסווג ככזו שלא מיגיעה אישית, ומדרגת המס הראשונה היא 31% למי שלא מלאו לו בשנת המס שישים שנה, גם אם זו הכנסתו היחידה.

במסלול זה ניתן לנכות הוצאות בייצור ההכנסה, ולקבל זיכוי בשל מס ששולם בחו"ל.

כדי שתוכל לשמוע על השירותים המקצועיים שאנו מספקים במגוון תחומים והמחירים ההוגנים של משרדינו, נוכל לקשר אותך למספר לקוחות קיימים אשר משרדינו מספק להם שירותים מקצועיים באופן שוטף

אין לראות במאמר זה משום חלופה להתייעצות עם גורם מוסמך לפני ביצוע עסקה כלשהי