מס שבח

משרדינו מתמחה בחישובי מס שבח בעת מימוש זכות במקרקעין, ומספק שירותים לעורכי דין ולאנשים פרטיים, לחישוב שבח מקרקעין, לצורך תשלום המס.

חובת הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה

החוק חל על אדם שבשנת המס מכר זכות במקרקעין או עשה פעולה באיגוד (כהגדרתן בחוק מס שבח מקרקעין), שאינן פטורות, ולא שילם מס שבח בשיעור המרבי לפי חוק מיסוי מקרקעין.

במידה שמס השבח חושב בדרך של פריסה ישנהחובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה. ניצול הפסדי הון של הנישום לצורך הקטנת הרווח החייב בשבח מקרקעין מחייבת הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה.

ניצול הפסדי הון

חשוב לדעת כי מס שבח הוא למעשה מס רווח הון שנוצר ומהווה מקדמה על חשבון המס.

  • ניתן לייבא הפסדי הון שמקורם בפקודת מס הכנסה ולקזזם כנגד רווחים ממכירת דירות ושאר נכסים הנתונים לשומת מס שבח.
  • בפסק דין גולדשטיין (ע"א 14/85 פקיד שומה חיפה נ' גולדשטיין, פ"ד מא(1) 835 (1987)) נקבע, כי הפסדים שנוצרים לערב כתוצאה מתשלומים שהוא היה ערב להם יכולים להיות הפסדים הוניים. בעל מניות הערב לחובות החברה שבשליטתו הינה תופעה שבשגרה בחיי המסחר, ובית המשפט פסק כי ניתן לראות בסכום הערבות הפסד הון. 
  • הפסדי הון שנוצרו ממימוש  ניירות ערך ניתנים לקיזוז גם כנגד שבח מקרקעין.
  • הפסד הון במכירת נכס מחוץ לישראל יקוזז קודם כנגד רווח הון מחוץ לישראל, והיתרה ניתנת לקיזוז כנגד רווח הון בישראל.
  • כדי שאדם יוכל לקזז הפסדי הון משבח מקרקעין, נדרש להגיש דוח שנתי למס הכנסה, בשנה בה נוצר שבח המקרקעין, וכן בשנים בה נוצרו הפסדי ההון.

פריסת מס שבח

  • המוכר זכאי לבקש כי המס על השבח הריאלי ממכירת הנכס יחושב כאילו נבע בחלקים שנתיים שווים תוך תקופה שאינה עולה על ארבע שנות מס או על תקופת הבעלות בנכס, הקצרה שבהן והמסתיימת בשנה שבה נבע השבח.
  • פריסת מס שבח כדאית בד"כ כאשר המוכר הינו מעל גיל 60 אשר זכאי לדרגות מס נמוכות  כאשר המדרגה הנמוכה היא 10%, וכאשר אין למוכר הכנסות אחרות חייבות במס, או הכנסותיו אלו מועטות.

אין לראות במאמר זה משום חלופה להתייעצות עם גורם מוסמך לפני ביצוע עסקה כלשהי